Szanowni Państwo w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej: RODO, czyniąc zadość obowiązkom nałożonym na każdego administratora danych uprzejmie informuję, iż wspomniany akt prawny obowiązuje we wszystkich państwa Unii Europejskiej i tworzy nowy standard ochrony danych osobowych klientów mojej firmy. W tym miejscu pragnę podkreślić, iż w związku z korzystaniem z usług mojej firmy poprzez stronę internetową www.kwanty.pl i zleceniu usług poprzez formularz kontaktowy dochodzi do przetwarzania Państwa danych osobowych.

W świetle przyjętej regulacji prawnej pod pojęciem danych osobowych rozumiane są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. RODO dokonuje rozróżnienia na dwa podstawowe rodzaje danych osobowych: dane osobowe zwykłe oraz szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust.1 RODO.

W zakresie wykonywanej przeze mnie usługi, klient podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, swój wizerunek (zdjęcie). Bez powyższych danych nie jestem w stanie wykonać badania kwantowego oraz przeprowadzić leczenia kwantowego. Podstawą do przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Również dodatkową podstawą do przetwarzania danych jest umowa, którą Państwo zawieracie zlecając badania kwantowe oraz dalszą terapię kwantową. Ponadto obowiązek przetwarzania danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. prowadzenie ksiąg podatkowych), a jednocześnie dane te mogą być wykorzystywane w celu zabezpieczenia uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę podmiot trzeci działający na zlecenie administratora.

Podstawą do przetwarzania jest zgoda każdej osoby fizycznej, która ma ukończone 18 rok życia. W przypadku osoby, która nie osiągnęła wieku 18 lat, zgodę na przetwarzanie danych wyraża jego/jej rodzic lub opiekun prawny. Dane osobowe zostaną niezwłocznie po wygaśnięciu wszystkich z wymienonych powyżej przypadków ich przetwarzania, przy czym każda osoba może wcześniej cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku żądania usunięcia danych osobowych, proszę o kontakt mailowy lub listowny.

Administratorem danych osobowych jest Monika Cichocka prowadzącą działalność gospodarczą pod firma KWANTY.PL Monika Cichocka z siedzibą w Łodzi przy ul. Stefana Jaracza 36a/4.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom lub kategoriom odbiorców (np. biuro rachunkowe, dostawca usług informatycznych), ale nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych
w rozumieniu RODO.

Klauzula informacyjna na przetwarzanie danych osobowych

Monika Cichocka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KWANTY.PL Monika Cichocka, ul. Stefana Jaracza 36a/4, 90-252 Łódź (tel. + 48 530 688 898, email: kwanty@kwanty.pl) jako administrator danych, informuje, że:

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych jest dobrowolne i konieczne do wykonania usługi badania kwantowego i terapii kwantowej;
  2. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych są: art. 6 ust. 1 pkt. a oraz art. 9 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) i zgodnie z przepisami RODO;
  3. po myśli art. 13 ust. 1 pkt. e i f RODO, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom lub innym kategoriom odbiorców (np. biuro rachunkowe, dostawca usług informatycznych ) a jednocześnie dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  4. dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą profilowane;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przepisów podatkowych), a także przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń przez ADO;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych; przysługuje Pani/Panu prawo ich sprostowania, usunięcia jak i ograniczenia przetwarzania jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo zażądania zaprzestania przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  7. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. W przypadku takiej decyzji proszę o kontakt z administratorem danych: Moniką Cichocką, ul. Stefana Jaracza 36a lok.4, Łódź, email: kwanty@kwanty.pl;
  8. podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia niezbędnym do wykonania umowy , którego jest wykonanie badania kwantowego oraz podjęcie ewentualnej terapii kwantowej, o ile klient zleci taką usługę.
  9. Kontakt z administratorem danych Moniką Cichocką możliwy jest: listownie – Monika Cichocka, KWANTY.PL Monika Cichocka, ul. Stefana Jaracza 36a/4, 90-252 Łódź lub mailowo: kwanty@kwanty.pl.
Share