DRUK 3238 – WYŚLIJ DO POSŁÓW!

wpis w: Bez kategorii | 0

TREŚĆ PISMA, KTÓRE WYSYŁAMY DO POSŁÓW:

 

Szanowna Pani Poseł,

Szanowny Panie Pośle,

Wzywam Państwa do natychmiastowego odrzucenia druku nr: 3238 – zmiany do prawa geologicznego i górniczego 

który został przeprowadzony z rażącym naruszeniem Konstytucji RP oraz Regulaminem Sejmu RP i będzie niósł dla Polski i Polaków katastrofalne skutki na wielu płaszczyznach, w tym stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków, prawa własności prywatnej oraz dóbr narodowych.

W załączeniu przedkładam analizę procesu legislacyjnego.

Zmiany do ustawy powinny być w całości odrzucone chociażby z uwagi na proponowany zapis w art. 10 ust.1 pgg, w którym do naturalnie w litosferze występujących złóż kopalin dopisuje się wodór, świadczy to o totalnej niekompetencji projektodawców zapisów zmian ustawy oraz z uwagi na rażące naruszenie procedury legislacyjnej.

  1. Analiza prawna procesu legislacyjnego

Proces legislacyjny druku nr: 3238 został przeprowadzony z rażącym naruszeniem Regulamin Sejmu M.P.2022.990 t.j. z dnia 2022.10.18. i powinien ulec odrzuceniu w całości, gdyż głosowanie nad projektem w dniu 13 czerwca 2022 r. odbywało się bez wymaganego kworum !

Dnia 13 czerwca 2023 r. druk nr: 3238 skierowano do I czytania w dwóch komisjach działających łącznie do: Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (nr: 169) oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (nr: 162).

Zgodnie z treścią art.  190. Regulaminu Sejmu RP [Tryb uchwalania ustaw, uchwał i innych rozstrzygnięć], cyt.: „Sejm uchwala ustawy większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja stanowi inaczej. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały i inne rozstrzygnięcia, jeżeli przepisy Konstytucji, ustaw albo Regulaminu Sejmu nie stanowią inaczej’.

Aktualny skład Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK) wynosi:  34 posłów,

Aktualny skład Komisji  Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wynosi: 40 posłów,

Suma: 74 posłów. 

Należy wskazać, iż nad wszystkimi poprawkami podczas I głosowania w dniu 13 czerwca 2023 r. głosowało: 21, a niekiedy 20 posłów, co oznacza, iż nie było wymaganego kworum !

Powyższe oznacza, iż cały proces legislacyjny nad Drukiem nr: 3238 jest nieważny !

Analiza: r. pr. Katarzyna Tarnawa – Gwóźdź

  1. Analiza merytoryczna projektu ustawy – Druk nr: 3832

Należy wskazać na treść Dyrektywy PE i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009r. tzw. Dyrektywy CCS W sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla L 140/116, cyt.:

„(19) Państwa członkowskie powinny zachować prawo do wskazania na swoim terytorium obszarów, na których można lokalizować składowiska. Obejmuje to prawo państw członkowskich do dopuszczania składowania na części lub całości ich terytorium lub do opowiedzenia się za jakimkolwiek innym wykorzystaniem struktur podziemnych, takim jak poszukiwania, produkcja i składowanie węglowodorów lub geotermalne wykorzystanie warstw wodonośnych. W tym kontekście państwa członkowskie powinny w szczególności w należyty sposób uwzględnić inne związane z energią warianty wykorzystania potencjalnego składowiska, w tym warianty o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa dostaw energii danego państwa członkowskiego lub rozwoju odnawialnych źródeł energii”. 

Wobec takiego zapisu w Dyrektywie, Senat powinien ogłosić Referendum Narodowe:

1. Czy Polska ma zatłaczać pod ziemię spaliny z elektrowni, elektrociepłowni i spalarni odpadów, czy będzie wykorzystywała odnawialną energię z geotermii, gdyż proces wtłaczania całkowicie wyklucza na zawsze możliwość korzystania z wód termalnych ?

Komentarz 

Dyrektywa CCS wskazuje jednoznacznie, że zatłaczanie dwutlenku węgla pod ziemię wyklucza możliwość, poszukiwania i eksploatacji gazu ziemnego i ropy oraz wykorzystanie geotermii jako źródła energii. Wykluczenie to jest trwałe, na wiele setek lat. Spaliny zatłoczone pod ziemię nie będą nigdy do jakiegokolwiek wykorzystania gospodarczego, a ich wyciek lub nagłe uwolnienie to katastrofa dla życia ludzi i zwierząt.

Z Dyrektywy wynika również, że kraj członkowski, który zdecyduje się na wdrożenie technologii CCS, czyli zatłaczania pod ziemię sprężonego dwutlenku węgla, nie będzie mógł odmówić innym krajom członkowskim do korzystania ze składowisk na jego terytorium.

W Dyrektywie czytamy:

(24) Składowiska nie powinny być eksploatowane bez pozwolenia na składowanie. Pozwolenie na składowanie powinno być głównym instrumentem zapewniającym spełnienie zasadniczych wymogów niniejszej dyrektywy i tym samym — geologiczne składowanie bezpieczne dla środowiska. Przy udzielaniu pozwoleń na składowanie pierwszeństwo przed innymi konkurentami należy przyznać posiadaczowi pozwolenia na poszukiwania, ponieważ to on przeważnie dokonał istotnych inwestycji.

Komentarz:

W proponowanych zmianach w ustawie nie wymaga się od podmiotów, które dostaną pozwolenie na składowanie etapu poszukiwania takich składowisk. Oznacza to, że ustawodawca z góry zakłada, że każde składowisko w Polsce, będzie otwarte dla konkurencji z krajów UE.

W Dyrektywie czytamy:

(38) Dostęp do sieci transportowych i składowisk CO2, niezależnie od geograficznej lokalizacji potencjalnych użytkowników w Unii, mógłby stać się warunkiem rozpoczęcia konkurencyjnej działalności na wewnętrznym rynku energii elektrycznej i ciepła w zależności od względnych cen dwutlenku węgla i CCS. W związku z tym należy dokonać ustaleń zapewniających potencjalnym użytkownikom uzyskanie tego dostępu. Powinno to nastąpić w sposób określony przez każde państwo członkowskie, z uwzględnieniem celu obejmującego równy, otwarty i niedyskryminacyjny dostęp, a także biorąc pod uwagę, między innymi, możliwości w zakresie transportu i składowania, które są dostępne lub które można w rozsądny sposób udostępnić, a także proporcjonalny udział ich obowiązków redukcji CO2 zgodnie z międzynarodowymi instrumentami prawnymi i przepisami wspólnotowymi, które mają być wypełnione przez CCS. Rurociągi służące do transportu CO2 powinny w miarę możliwości być tak zaprojektowane, aby ułatwiać dostęp strumieniom CO2 spełniającym rozsądne  minimalne progi w zakresie składu. Państwa członkowskie powinny również stworzyć mechanizm rozstrzygania sporów, aby umożliwić sprawne rozstrzyganie sporów dotyczących dostępu do sieci transportowych i składowisk.

Komentarz:

Polska stanie się krajem spalania odpadów z całej UE i krajem podziemnych składowisk spalin ze wszystkich spalarni w UE i w Polsce. Obecnie toczy się batalia w wielu miastach Polski o lokalizację i dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ponad 70 spalarni.

Niezależnie od powyższych proponowanych poprawek w projekcie zmian druk 3238, projekt ten powinien zostać w całości odrzucony przez Sejm

Opracowanie:

Zespół ekspertów stowarzyszenia  „Centrum Rozwoju im. Eugeniusza Kwiatkowskiego” z Łodzi, pod redakcją Prezesa – Teresy Adamskiej; Łódź, dn. 11.07.2023 r.

Dodatkowo należy wskazać, iż:

– Wtłaczanie spalin pod ziemię nie stanowi „ekologicznego” rozwiązania, a wręcz przeciwnie doprowadzi do skażenia ziemi oraz może doprowadzić do skażenia podziemnych wód pitnych,

– Wtłaczanie spalin pod ziemię stanowi śmiertelne zagrożenia dla ludzi i innych organizmów żywych, gdyż grozi erupcjami oraz trzęsieniami ziemi o czym świadczy zapis projektu ustawy o odszkodowaniach z powyższego tytułu,

– Projekt ustawy przewiduje wywłaszczanie Polaków z ich nieruchomości bez odszkodowania oraz bez możliwości odwołania od jednoosobowej decyzji Głównego Geologa Kraju, co stanowi rażące naruszenie fundamentalnych zasad Konstytucji RP, etc.

Przyjęcie przez sejm Druku nr: 3238 pomimo głosu Polaków oraz wbrew decyzji Senatu RP będzie stanowić zdradę Polski i Polaków, dlatego wzywam Państwa do natychmiastowego odrzucenia tego haniebnego projektu !!!

Zbliżają się wybory, po czyjej stronie Państwo jesteście ? Kto na Was głosuje i Was wybiera ? 

Będziemy się Państwu uważnie przyglądać !

PODPIS

 

LISTA KONTAKTÓW DO POSŁÓW, KTÓRE PRZYGOTOWAŁ PAN MACIEJ KOTLARZ. DZIĘKUJĘ❤️

Andrzej Adamczyk Andrzej.Adamczyk@sejm.pl
Rafał Adamczyk Rafal.Adamczyk@sejm.pl
Piotr Adamowicz Piotr.Adamowicz@sejm.pl
Romuald Ajchler Romuald.Ajchler@sejm.pl
Zbigniew Ajchler Zbigniew.Ajchler@sejm.pl
Adam Andruszkiewicz Adam.Andruszkiewicz@sejm.pl
Waldemar Andzel Waldemar.Andzel@sejm.pl
Tomasz Aniśko Tomasz.Anisko@sejm.pl
Jan Krzysztof Ardanowski Jan.Ardanowski@sejm.pl
Iwona Arent Iwona.Arent@sejm.pl
Marek Ast Marek.Ast@sejm.pl
Urszula Augustyn Urszula.Augustyn@sejm.pl
Tadeusz Aziewicz Tadeusz.Aziewicz@sejm.pl
Babalski Zbigniew Zbigniew.Babalski@sejm.pl
Babinetz Piotr Piotr.Babinetz@sejm.pl
Bartosik Ryszard Ryszard.Bartosik@sejm.pl
Bartoszewski Władysław Teofil Wladyslaw.Bartoszewski@sejm.pl
Bartuś Barbara Barbara.Bartus@sejm.pl
Baszko Mieczysław Mieczyslaw.Baszko@sejm.pl
Bąk Dariusz Dariusz.Bak@sejm.pl
Bejda Paweł Pawel.Bejda@sejm.pl
Berkowicz Konrad Konrad.Berkowicz@sejm.pl
Biejat Magdalena biuro@magdalenabiejat.pl
Biernacki Marek Marek.Biernacki@sejm.pl
Błaszczak Mariusz Mariusz.Blaszczak@sejm.pl
Bochenek Mateusz Mateusz.Bochenek@sejm.pl
Bochenek Rafał Rafal.Bochenek@sejm.pl
Borowczak Jerzy Jerzy.Borowczak@sejm.pl
Borowiak Joanna Joanna.Borowiak@sejm.pl
Bortniczuk Kamil Kamil.Bortniczuk@sejm.pl
Borys Piotr Piotr.Borys@sejm.pl
Borys-Szopa Bożena Bozena.Borys-Szopa@sejm.pl
Bosak Krzysztof Krzysztof.Bosak@sejm.pl
Braun Grzegorz Grzegorz.Braun@sejm.pl
Buda Waldemar Waldemar.Buda@sejm.pl
Budka Borys Borys.Budka@sejm.pl
Bukowiec Stanisław Stanislaw.Bukowiec@sejm.pl
Burzyńska Lidia Lidia.Burzynska@sejm.pl
Buż Wiesław Wieslaw.Buz@sejm.pl
Chmiel Małgorzata Malgorzata.Chmiel@sejm.pl
Chmielowiec Zbigniew Zbigniew.Chmielowiec@sejm.pl
Choma Kazimierz Kazimierz.Choma@sejm.pl
Chorosińska Dominika Dominika.Chorosinska@sejm.pl
Chrzan Tadeusz Tadeusz.Chrzan@sejm.pl
Cicholska Anna Ewa Anna.Cicholska@sejm.pl
Cichoń Janusz Janusz.Cichon@sejm.pl
Cieślak Michał Michal.Cieslak@sejm.pl
Cymański Tadeusz Tadeusz.Cymanski@sejm.pl
Cyrański Adam Adam.Cyranski@sejm.pl
Czarnecki Krzysztof Krzysztof.Czarnecki@sejm.pl
Czarnecki Przemysław Przemyslaw.Czarnecki@sejm.pl
Czarnecki Witold Witold.Czarnecki@sejm.pl
Czarnek Przemysław Przemyslaw.Czarnek@sejm.pl
Czartoryski Arkadiusz Arkadiusz.Czartoryski@sejm.pl
Czarzasty Włodzimierz Wlodzimierz.Czarzasty@sejm.pl
Czerniak Jacek Jacek.Czerniak@sejm.pl
Czernow Zofia Zofia.Czernow@sejm.pl
Czerwińska Anita Anita.Czerwinska@sejm.pl
Czochara Katarzyna Katarzyna.Czochara@sejm.pl
Czykwin Eugeniusz Eugeniusz.Czykwin@sejm.pl
Dąbrowska-Banaszek Anna Anna.Dabrowska-Banaszek@sejm.pl
Dobrzyński Leszek Leszek.Dobrzynski@sejm.pl
Dolata Zbigniew Zbigniew.Dolata@sejm.pl
Dolniak Barbara Barbara.Dolniak@sejm.pl
Dorywalski Bartłomiej Bartlomiej.Dorywalski@sejm.pl
Drabek Przemysław Przemyslaw.Drabek@sejm.pl
Duda Elżbieta Elzbieta.Duda@sejm.pl
Duda Jan Jan.Duda@sejm.pl
Duszek Marcin Marcin.Duszek@sejm.pl
Dworczyk Michał Michal.Dworczyk@sejm.pl
Dyduch Marek Marek.Dyduch@sejm.pl
Artur Dziambor Artur.Dziambor@sejm.pl
Dziedziczak Jan Jan.Dziedziczak@sejm.pl
Dziemianowicz-Bąk Agnieszka Agnieszka.Dziemianowicz-Bak@sejm.pl
Dzikowski Waldy Waldy.Dzikowski@sejm.pl
Dziuk Barbara Barbara.Dziuk@sejm.pl
Emilewicz Jadwiga Jadwiga.Emilewicz@sejm.pl
Fabisiak Joanna Joanna.Fabisiak@sejm.pl
Falej Monika Monika.Falej@sejm.pl
Filiks Magdalena Magdalena.Filiks@sejm.pl
Filipiak Ewa Ewa.Filipiak@sejm.pl
Fogiel Radosław Radoslaw.Fogiel@sejm.pl
Frydrych Joanna Joanna.Frydrych@sejm.pl
Frysztak Konrad Konrad.Frysztak@sejm.pl
Gadowski Krzysztof Krzysztof.Gadowski@sejm.pl
Gajewska Aleksandra Aleksandra.Gajewska@sejm.pl
Gajewska Kinga kontakt@kingagajewska.pl
Galemba Leszek Leszek.Galemba@sejm.pl
Galla Ryszard Ryszard.Galla@sejm.pl
Gapińska Elżbieta Elzbieta.Gapinska@sejm.pl
Gasiuk-Pihowicz Kamila Kamila.Gasiuk-Pihowicz@sejm.pl
Gawęda Adam Adam.Gaweda@sejm.pl
Gawkowski Krzysztof Krzysztof.Gawkowski@sejm.pl
Gawron Andrzej Andrzej.Gawron@sejm.pl
Gaża Grzegorz Grzegorz.Gaza@sejm.pl
Gdula Maciej Maciej.Gdula@sejm.pl
Gelert Elżbieta Elzbieta.Gelert@sejm.pl
Gembicka Anna Anna.Gembicka@sejm.pl
Gill-Piątek Hanna Hanna.Gill-Piatek@sejm.pl
Girzyński Zbigniew Zbigniew.Girzynski@sejm.pl
Giżyński Szymon Szymon.Gizynski@sejm.pl
Glenc Teresa Teresa.Glenc@sejm.pl
Gliński Piotr Piotr.Glinski@sejm.pl
Głogowski Tomasz Tomasz.Glogowski@sejm.pl
Głuchowski Krzysztof Krzysztof.Gluchowski@sejm.pl
Golbik Marta Marta.Golbik@sejm.pl
Golińska Małgorzata Malgorzata.Golinska@sejm.pl
Gołojuch Kazimierz Kazimierz.Golojuch@sejm.pl
Gonciarz Jarosław Jaroslaw.Gonciarz@sejm.pl
Gontarz Robert Robert.Gontarz@sejm.pl
Gosek Mariusz Mariusz.Gosek@sejm.pl
Gosek-Popiołek Daria Daria.Gosek-Popiolek@sejm.pl
Gosiewska Małgorzata Malgorzata.Gosiewska@sejm.pl
Gowin Jarosław Jaroslaw.Gowin@sejm.pl
Górska Agnieszka Agnieszka.Gorska@sejm.pl
Górski Maciej Maciej.Gorski@sejm.pl
Grabarczyk Cezary Cezary.Grabarczyk@sejm.pl
Grabczuk Krzysztof Krzysztof.Grabczuk@sejm.pl
Grabiec Jan Jan.Grabiec@sejm.pl
Gramatyka Michał Michal.Gramatyka@sejm.pl
Gróbarczyk Marek Marek.Grobarczyk@sejm.pl
Grupiński Rafał Rafal.Grupinski@sejm.pl
Grzyb Andrzej Andrzej.Grzyb@sejm.pl
Gut-Mostowy Andrzej Andrzej.Gut-Mostowy@sejm.pl
Gwiazdowski Kazimierz Kazimierz.Gwiazdowski@sejm.pl
Gwóźdź Marcin Marcin.Gwozdz@sejm.pl
Hałas Teresa Teresa.Halas@sejm.pl
Hanajczyk Agnieszka Agnieszka.Hanajczyk@sejm.pl
Hardie-Douglas Jerzy Jerzy.Hardie-Douglas@sejm.pl
Hartwich Iwona Iwona.Hartwich@sejm.pl
Hennig-Kloska Paulina Paulina.Hennig-Kloska@sejm.pl
Hoc Czesław Czeslaw.Hoc@sejm.pl
Hoffmann Zbigniew Grzegorz Zbigniew.Hoffmann@sejm.pl
Hok Marek Marek.Hok@sejm.pl
Horała Marcin Marcin.Horala@sejm.pl
Hreniak Paweł Pawel.Hreniak@sejm.pl
Iwaniak Arkadiusz Arkadiusz.Iwaniak@sejm.pl
Jach Michał Michal.Jach@sejm.pl
Jachira Klaudia Klaudia.Jachira@sejm.pl
Janowska Małgorzata Malgorzata.Janowska@sejm.pl
Janyska Maria Małgorzata Maria.Janyska@sejm.pl
Jaros Michał Michal.Jaros@sejm.pl
Jaśkowiak Joanna Joanna.Jaskowiak@sejm.pl
Joński Dariusz Dariusz.Jonski@sejm.pl
Kaczmarczyk Norbert Norbert.Kaczmarczyk@sejm.pl
Kaczyński Filip Filip.Kaczynski@sejm.pl
Kaczyński Jarosław Filip.Kaczynski@sejm.pl
Kaleta Piotr Piotr.Kaleta@sejm.pl
Kaleta Sebastian Sebastian.Kaleta@sejm.pl
Kałużny Mariusz Mariusz.Kaluzny@sejm.pl
Kamiński Krystian Krystian.Kaminski@sejm.pl
Kamiński Mariusz Mariusz.Kaminski@sejm.pl
Kanthak Jan Jan.Kanthak@sejm.pl
Kapinos Fryderyk Fryderyk.Kapinos@sejm.pl
Kasprzak Mieczysław Mieczyslaw.Kasprzak@sejm.pl
Kidawa-Błońska Małgorzata Malgorzata.Kidawa-Blonska@sejm.pl
Kierwiński Marcin Marcin.Kierwinski@sejm.pl
Klimczak Dariusz Dariusz.Klimczak@sejm.pl
Kluzik-Rostkowska Joanna Joanna.Kluzik-Rostkowska@sejm.pl
Kołakowski Lech Lech.Kolakowski@sejm.pl
Kołodziej Ewa Ewa.Kolodziej@sejm.pl
Konieczny Maciej Maciej.Konieczny@sejm.pl
Konwiński Zbigniew Zbigniew.Konwinski@sejm.pl
Koperski Przemysław biuro.poselskie.koperski@gmail.com
Kopiec Maciej Maciej.Kopiec@sejm.pl
Korwin-Mikke Janusz Janusz.Korwin-Mikke@sejm.pl
Kosiniak-Kamysz Władysław Wladyslaw.Kosiniak-Kamysz@sejm.pl
Kossakowski Wojciech Wojciech.Kossakowski@sejm.pl
Kostuś Tomasz Tomasz.Kostus@sejm.pl
Kosztowniak Andrzej Andrzej.Kosztowniak@sejm.pl
Kotula Katarzyna Katarzyna.Kotula@sejm.pl
Kowal Paweł Pawel.Kowal@sejm.pl
Kowalczyk Henryk Henryk.Kowalczyk@sejm.pl
Kowalczyk Leszek Leszek.Kowalczyk@sejm.pl
Kowalski Janusz Janusz.Kowalski@sejm.pl
Kownacki Bartosz Bartosz.Kownacki@sejm.pl
Kozanecka Ewa Ewa.Kozanecka@sejm.pl
Kozik Krzysztof Janusz Krzysztof.Kozik@sejm.pl
Kozłowska Iwona Maria Iwona.Kozlowska@sejm.pl
Krajewski Jarosław Jaroslaw.Krajewski@sejm.pl
Krajewski Stefan Stefan.Krajewski@sejm.pl
Krajewski Wiesław Wieslaw.Krajewski@sejm.pl
Krasulski Leonard Leonard.Krasulski@sejm.pl
Krawczyk Michał Michal.Krawczyk@sejm.pl
Kretkowska Katarzyna Katarzyna.Kretkowska@sejm.pl
Kropiwnicki Robert Robert.Kropiwnicki@sejm.pl
Król Piotr Piotr.Krol@sejm.pl
Król Wojciech Wojciech.Krol@sejm.pl
Krupka Anna Anna.Krupka@sejm.pl
Krutul Paweł Pawel.Krutul@sejm.pl
Kryj Andrzej Andrzej.Kryj@sejm.pl
Krząkała Marek Marek.Krzakala@sejm.pl
Krzywonos-Strycharska Henryka Henryka.Krzywonos-Strycharska@sejm.pl
Kubiak Marta Marta.Kubiak@sejm.pl
Kubów Krzysztof Krzysztof.Kubow@sejm.pl
Kucharska-Dziedzic Anita Anita.Kucharska-Dziedzic@sejm.pl
Kuchciński Marek Marek.Kuchcinski@sejm.pl
Kukiz Paweł Pawel.Kukiz@sejm.pl
Kulasek Marcin Marcin.Kulasek@sejm.pl
Kulesza Jakub Jakub.Kulesza@sejm.pl
Kurowska Iwona Iwona.Kurowska@sejm.pl
Kurowska Maria Maria.Kurowska@sejm.pl
Kurowski Władysław Wladyslaw.Kurowski@sejm.pl
Kurzawa Dariusz Dariusz.Kurzawa@sejm.pl
Kurzępa Jacek Jacek.Kurzepa@sejm.pl
Kwiatkowski Robert Robert.Kwiatkowski@sejm.pl
Kwiecień Anna Anna.Kwiecien@sejm.pl
Kwitek Marek Marek.Kwitek@sejm.pl
Lasek Maciej Maciej.Lasek@sejm.pl
Latos Tomasz Tomasz.Latos@sejm.pl
Lenartowicz Gabriela Gabriela.Lenartowicz@sejm.pl
Lenz Tomasz Tomasz.Lenz@sejm.pl
Leszczyna Izabela Izabela.Leszczyna@sejm.pl
Lichocka Joanna Joanna.Lichocka@sejm.pl
Lipiec Krzysztof Krzysztof.Lipiec@sejm.pl
Lisiecki Paweł Pawel.Lisiecki@sejm.pl
Lorek Grzegorz Grzegorz.Lorek@sejm.pl
Lubczyk Radosław Radoslaw.Lubczyk@sejm.pl
Lubnauer Katarzyna Katarzyna.Lubnauer@sejm.pl
Łapiak Aleksandra Aleksandra.Lapiak@sejm.pl
Ławniczak Tomasz Tomasz.Lawniczak@sejm.pl
Łącki Artur Artur.Lacki@sejm.pl
Łopata Jan Jan.Lopata@sejm.pl
Łośko Magdalena Magdalena.Losko@sejm.pl
Machałek Marzena Marzena.Machalek@sejm.pl
Maciejewska Beata Beata.Maciejewska@sejm.pl
Macierewicz Antoni Antoni.Macierewicz@sejm.pl
Maksymowicz Wojciech Wojciech.Maksymowicz@sejm.pl
Maląg Marlena Magdalena Wojciech.Maksymowicz@sejm.pl
Malik Ewa Ewa.Malik@sejm.pl
Maliszewski Mirosław Miroslaw.Maliszewski@sejm.pl
Małecki Jerzy Jerzy.Malecki@sejm.pl
Małecki Maciej Maciej.Malecki@sejm.pl
Marchewka Arkadiusz Arkadiusz.Marchewka@sejm.pl
Marczułajtis-Walczak Jagna Jagna.Marczulajtis-Walczak@sejm.pl
Materna Jerzy Jerzy.Materna@sejm.pl
Mateusiak-Pielucha Beata Beata.Mateusiak-Pielucha@sejm.pl
Matusiak Grzegorz Grzegorz.Matusiak@sejm.pl
Matuszewski Marek Marek.Matuszewski@sejm.pl
Matuszny Kazimierz Kazimierz.Matuszny@sejm.pl
Matysiak Paulina Paulina.Matysiak@sejm.pl
Mejza Łukasz Lukasz.Mejza@sejm.pl
Michałek Iwona Iwona.Michalek@sejm.pl
Mieszkowski Krzysztof Krzysztof.Mieszkowski@sejm.pl
Milczanowska Anna Krzysztof.Mieszkowski@sejm.pl
Milewski Daniel Daniel.Milewski@sejm.pl
Miller Rajmund Rajmund.Miller@sejm.pl
Miszalski Aleksander Aleksander.Miszalski@sejm.pl
Morawiecki Mateusz Mateusz.Morawiecki@sejm.pl
Mosiński Jan Jan.Mosinski@sejm.pl
Moskal Kazimierz Kazimierz.Moskal@sejm.pl
Mroczek Czesław Czeslaw.Mroczek@sejm.pl
Mrówczyński Aleksander Aleksander.Mrowczynski@sejm.pl
Mrzygłocka Izabela Katarzyna Izabela.Mrzyglocka@sejm.pl
Mucha Joanna Joanna.Mucha@sejm.pl
Mularczyk Arkadiusz Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl
Müller Piotr Piotr.Muller@sejm.pl
Murdzek Wojciech Wojciech.Murdzek@sejm.pl
Myrcha Arkadiusz Arkadiusz.Myrcha@sejm.pl
Napieralski Grzegorz Grzegorz.Napieralski@sejm.pl
Neumann Sławomir Slawomir.Neumann@sejm.pl
Niedziela Dorota Dorota.Niedziela@sejm.pl
Niemczyk Małgorzata Malgorzata.Niemczyk@sejm.pl
Nitras Sławomir Slawomir.Nitras@sejm.pl
Nowacka Barbara Barbara.Nowacka@sejm.pl
Nowak Tomasz Piotr Tomasz.Nowak@sejm.pl
Nowicka Danuta Danuta.Nowicka@sejm.pl
Nowicka Wanda Wanda.Nowicka@sejm.pl
Nowogórska Urszula Urszula.Nowogorska@sejm.pl
Nykiel Mirosława Miroslawa.Nykiel@sejm.pl
Obaz Robert Robert.Obaz@sejm.pl
Ociepa Marcin Marcin.Ociepa@sejm.pl
Okła-Drewnowicz Marzena Marzena.Okla-Drewnowicz@sejm.pl
Olejniczak Waldemar Waldemar.Olejniczak@sejm.pl
Olichwer Tomasz Tomasz.Olichwer@sejm.pl
Olszewski Dariusz Dariusz.Olszewski@sejm.pl
Olszewski Paweł Pawel.Olszewski@sejm.pl
Ołdakowski Adam Adam.Oldakowski@sejm.pl
Osos Katarzyna Katarzyna.Osos@sejm.pl
Osuch Jacek Jacek.Osuch@sejm.pl
Ozdoba Jacek Jacek.Ozdoba@sejm.pl
Paluch Anna Anna.Paluch@sejm.pl
Pamuła Teresa Teresa.Pamula@sejm.pl
Papke Paweł Pawel.Papke@sejm.pl
Pasławska Urszula Urszula.Paslawska@sejm.pl
Paszyk Krzysztof Krzysztof.Paszyk@sejm.pl
Paul Jerzy Jerzy.Paul@sejm.pl
Pawliczak Karolina Karolina.Pawliczak@sejm.pl
Pawłowska Monika Monika.Pawlowska@sejm.pl
Pępek Małgorzata Malgorzata.Pepek@sejm.pl
Piątkowski Krzysztof Krzysztof.Piatkowski@sejm.pl
Piecha Bolesław Boleslaw.Piecha@sejm.pl
Piechota Sławomir Jan Slawomir.Piechota@sejm.pl
Piechowiak Grzegorz Grzegorz.Piechowiak@sejm.pl
Pieczarka Anna Anna.Pieczarka@sejm.pl
Piekarska Katarzyna Maria Katarzyna.Piekarska@sejm.pl
Piontkowski Dariusz Dariusz.Piontkowski@sejm.pl
Plocke Kazimierz Kazimierz.Plocke@sejm.pl
Płażyński Kacper Kacper.Plazynski@sejm.pl
Płonka Elżbieta Elzbieta.Plonka@sejm.pl
Pogoda Szymon Szymon.Pogoda@sejm.pl
Polaczek Jerzy Jerzy.Polaczek@sejm.pl
Polak Marek Jerzy.Polaczek@sejm.pl
Polak Piotr Piotr.Polak@sejm.pl
Pomaska Agnieszka Agnieszka.Pomaska@sejm.pl
Poncyljusz Paweł Pawel.Poncyljusz@sejm.pl
Porowska Violetta Violetta.Porowska@sejm.pl
Porzucek Marcin Marcin.Porzucek@sejm.pl
Prokop-Paczkowska Małgorzata Malgorzata.Prokop-Paczkowska@sejm.pl
Protas Jacek Jacek.Protas@sejm.pl
Protasiewicz Jacek Jacek.Protasiewicz@sejm.pl
Puda Grzegorz Grzegorz.Puda@sejm.pl
Raś Ireneusz Ireneusz.Ras@sejm.pl
Rau Zbigniew Zbigniew.Rau@sejm.pl
Romanowski Rafał Rafal.Romanowski@sejm.pl
Rosa Monika Monika.Rosa@sejm.pl
Rosati Dariusz Dariusz.Rosati@sejm.pl
Rozenek Andrzej Andrzej.Rozenek@sejm.pl
Rusecka Urszula Urszula.Rusecka@sejm.pl
Rusiecki Grzegorz Grzegorz.Rusiecki@sejm.pl
Rutka Marek Marek.Rutka@sejm.pl
Rutnicki Jakub Jakub.Rutnicki@sejm.pl
Rychlik Paweł Pawel.Rychlik@sejm.pl
Rząsa Marek Marek.Rzasa@sejm.pl
Rzepa Jarosław Jaroslaw.Rzepa@sejm.pl
Rzymkowski Tomasz Tomasz.Rzymkowski@sejm.pl
Sachajko Jarosław Jaroslaw.Sachajko@sejm.pl
Sak Piotr Piotr.Sak@sejm.pl
Saługa Wojciech Wojciech.Saluga@sejm.pl
Sasin Jacek Jacek.Sasin@sejm.pl
Sawicki Marek Marek.Sawicki@sejm.pl
Schetyna Grzegorz Grzegorz.Schetyna@sejm.pl
Scheuring-Wielgus Joanna Joanna.Scheuring-Wielgus@sejm.pl
Schmidt Anna Anna.Schmidt@sejm.pl
Schreiber Łukasz Lukasz.Schreiber@sejm.pl
Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata Malgorzata.Sekula-Szmajdzinska@sejm.pl
Sellin Jarosław Jaroslaw.Sellin@sejm.pl
Senyszyn Joanna Joanna.Senyszyn@sejm.pl
Siarka Edward Edward.Siarka@sejm.pl
Siarkowska Anna Maria Anna.Siarkowska@sejm.pl
Sibińska Krystyna Krystyna.Sibinska@sejm.pl
Siekierski Czesław Czeslaw.Siekierski@sejm.pl
Siemoniak Tomasz Tomasz.Siemoniak@sejm.pl
Sienkiewicz Bartłomiej Bartlomiej.Sienkiewicz@sejm.pl
Sipiera Zdzisław Zdzislaw.Sipiera@sejm.pl
Skowrońska Krystyna Krystyna.Skowronska@sejm.pl
Skwarek Sławomir Slawomir.Skwarek@sejm.pl
Sługocki Waldemar Waldemar.Slugocki@sejm.pl
Smoliński Kazimierz Kazimierz.Smolinski@sejm.pl
Sobolewski Krzysztof Krzysztof.Sobolewski@sejm.pl
Soboń Artur Artur.Sobon@sejm.pl
Soin Agnieszka Agnieszka.Soin@sejm.pl
Sonik Bogusław Boguslaw.Sonik@sejm.pl
Sośnierz Andrzej Andrzej.Sosnierz@sejm.pl
Sośnierz Dobromir Dobromir.Sosnierz@sejm.pl
Sowa Marek Marek.Sowa@sejm.pl
Sowińska Anita Anita.Sowinska@sejm.pl
Sójka Katarzyna Katarzyna.Sojka@sejm.pl
Sroka Magdalena Magdalena.Sroka@sejm.pl
Stachowiak-Różecka Mirosława Miroslawa.Stachowiak-Rozecka@sejm.pl
Stefaniuk Dariusz Dariusz.Stefaniuk@sejm.pl
Sterczewski Franciszek Dariusz.Stefaniuk@sejm.pl
Strzałka Beata Beata.Strzalka@sejm.pl
Suchoń Mirosław Miroslaw.Suchon@sejm.pl
Suski Marek Marek.Suski@sejm.pl
Szałabawka Artur Artur.Szalabawka@sejm.pl
Szarama Wojciech Wojciech.Szarama@sejm.pl
Szczepański Wiesław Wieslaw.Szczepanski@sejm.pl
Szczerba Michał Michal.Szczerba@sejm.pl
Szczurek-Żelazko Józefa Jozefa.Szczurek-Zelazko@sejm.pl
Szefernaker Paweł Pawel.Szefernaker@sejm.pl
Szejna Andrzej Andrzej.Szejna@sejm.pl
Szewiński Andrzej Andrzej.Szewinski@sejm.pl
Szlachta Andrzej Andrzej.Szlachta@sejm.pl
Szłapka Adam Adam.Szlapka@sejm.pl
Szopiński Jan Jan.Szopinski@sejm.pl
Szramka Paweł Pawel.Szramka@sejm.pl
Szulowski Krzysztof Krzysztof.Szulowski@sejm.pl
Szumilas Krystyna Krystyna.Szumilas@sejm.pl
Szwed Stanisław Stanislaw.Szwed@sejm.pl
Szymańska Ewa Ewa.Szymanska@sejm.pl
Szymański Tomasz Tomasz.Szymanski@sejm.pl
Szynkowski vel Sęk Szymon Szymon.SzynkowskiVelSek@sejm.pl
Ścigaj Agnieszka Agnieszka.Scigaj@sejm.pl
Śledzińska-Katarasińska Iwona Iwona.Sledzinska-Katarasinska@sejm.pl
Śmiszek Krzysztof Krzysztof.Smiszek@sejm.pl
Śniadek Janusz Janusz.Sniadek@sejm.pl
Śnieżek Adam Adam.Sniezek@sejm.pl
Świat Jacek Jacek.Swiat@sejm.pl
Tchórzewski Krzysztof Krzysztof.Tchorzewski@sejm.pl
Telus Robert Robert.Telus@sejm.pl
Terlecki Ryszard Ryszard.Terlecki@sejm.pl
Tomaszewski Tadeusz Tadeusz.Tomaszewski@sejm.pl
Tomaszewski Włodzimierz Wlodzimierz.Tomaszewski@sejm.pl
Tomczak Jacek Jacek.Tomczak@sejm.pl
Tomczyk Cezary Cezary.Tomczyk@sejm.pl
Tracz Małgorzata Malgorzata.Tracz@sejm.pl
Trela Tomasz Tomasz.Trela@sejm.pl
Trepka Mariusz Mariusz.Trepka@sejm.pl
Truskolaski Krzysztof Krzysztof.Truskolaski@sejm.pl
Tuduj Krzysztof Krzysztof.Tuduj@sejm.pl
Tułajew Sylwester Sylwester.Tulajew@sejm.pl
Tyszka Stanisław Stanislaw.Tyszka@sejm.pl
Tyszkiewicz Robert Robert.Tyszkiewicz@sejm.pl
Ueberhan Katarzyna Katarzyna.Ueberhan@sejm.pl
Urbaniak Jarosław Jaroslaw.Urbaniak@sejm.pl
Urbaniak Michał Michal.Urbaniak@sejm.pl
Uruski Piotr Piotr.Uruski@sejm.pl
Uściński Piotr Piotr.Uscinski@sejm.pl
Wałęsa Jarosław Jaroslaw.Walesa@sejm.pl
Warchoł Marcin Marcin.Warchol@sejm.pl
Wargocka Teresa Teresa.Wargocka@sejm.pl
Warwas Robert Robert.Warwas@sejm.pl
Warzecha Jan Jan.Warzecha@sejm.pl
Wassermann Małgorzata Malgorzata.Wassermann@sejm.pl
Wawrzyk Piotr Piotr.Wawrzyk@sejm.pl
Wąsik Maciej Maciej.Wasik@sejm.pl
Wcisło Marta Marta.Wcislo@sejm.pl
Weber Rafał Rafal.Weber@sejm.pl
Wesoły Marek Marek.Wesoly@sejm.pl
Wicher Patryk Patryk.Wicher@sejm.pl
Wieczorek Dariusz Dariusz.Wieczorek@sejm.pl
Wielichowska Monika Monika.Wielichowska@sejm.pl
Wilczyński Ryszard Ryszard.Wilczynski@sejm.pl
Winnicki Robert Robert.Winnicki@sejm.pl
Witczak Mariusz Mariusz.Witczak@sejm.pl
Witek Elżbieta Elzbieta.Witek@sejm.pl
Wojciechowska Anna Anna.Wojciechowska@sejm.pl
Wojciechowski Grzegorz Grzegorz.Wojciechowski@sejm.pl
Wojtyszek Agata Katarzyna Agata.Wojtyszek@sejm.pl
Wolski Zdzisław Zdzislaw.Wolski@sejm.pl
Wontor Bogusław Boguslaw.Wontor@sejm.pl
Woś Michał Michal.Wos@sejm.pl
Woźniak Grzegorz Adam Grzegorz.Wozniak@sejm.pl
Woźniak Tadeusz Tadeusz.Wozniak@sejm.pl
Wójcik Michał Michal.Wojcik@sejm.pl
Wróblewski Bartłomiej biuro@bartlomiejwroblewski.pl
Wypij Michał Michal.Wypij@sejm.pl
Zalewski Paweł Pawel.Zalewski@sejm.pl
Zandberg Adrian Adrian.Zandberg@sejm.pl
Zawisza Marcelina Marcelina.Zawisza@sejm.pl
Zawiślak Sławomir Slawomir.Zawislak@sejm.pl
Zembaczyński Witold Witold.Zembaczynski@sejm.pl
Zgorzelski Piotr Piotr.Zgorzelski@sejm.pl
Ziejewski Zbigniew Zbigniew.Ziejewski@sejm.pl
Zielińska Elżbieta Elzbieta.Zielinska@sejm.pl
Zielińska Urszula Urszula.Zielinska@sejm.pl
Zieliński Jarosław Jaroslaw.Zielinski@sejm.pl
Zieliński Tomasz Tomasz.Zielinski@sejm.pl
Zientarski Piotr Benedykt Piotr.Zientarski@sejm.pl
Zimoch Tomasz Tomasz.Zimoch@sejm.pl
Ziobro Zbigniew Zbigniew.Ziobro@sejm.pl
Zubowski Wojciech Wojciech.Zubowski@sejm.pl
Zwiefka Tadeusz Tadeusz.Zwiefka@sejm.pl
Zyska Ireneusz Ireneusz.Zyska@sejm.pl
Żalek Jacek Jacek.Zalek@sejm.pl
Żelazowska Bożena Bozena.Zelazowska@sejm.pl
Żmijan Stanisław Stanislaw.Zmijan@sejm.pl
Żuk Stanisław Stanislaw.Zuk@sejm.pl
Żukowska Anna Maria Anna.Zukowska@sejm.pl
Share

Dodaj komentarz