Home

System TimeWaver służy do analizy i optymalizacji pola informacyjnego osoby, lub procesów towarzyszących człowiekowi (zdrowie, duchowość, rozwój osobisty, zwierzęta, przedsięwzięcia, firmy, związki miłosne i biznesowe, efektywność w biznesie i inwestycjach, sport, współpraca i kooperacja, nieruchomości i uprawy, środowisko, przedsięwzięcia zespołowe, edukacja, poprawa wydolności, witalność, odwracanie procesów starzenia i wiele innych tematów, które wyznacza tylko wyobraźnia). Jego celem jest znalezienie i przywrócenie możliwych korelacji tła zaburzeń w polu informacyjnym poprzez zastosowanie w nim nowych równoważących wzorców informacyjnych na każdym poziomie.

Nobliści Nils Bohr i Erwin Schrödinger, ojcowie fizyki kwantowej, byli przekonani, że procesy kwantowe stanowią łącznik pomiędzy świadomością i materią. Badania prof. Jahna z uniwersytetu w Princeton, pokazały, że świadomość może odzwierciedlać się w szumach. Właśnie ten efekt ten wykorzystuje TimeWaver – kwantowy, opracowany przez ekspertów, system pracy z polami informacyjnymi.

Marcus Schmieke

Marcus Schmieke – twórca systemu TimeWaver – fizyk i filozof,  konstruując system, wykorzystał istniejące powiązania między materią a świadomością. Zainspirowały go rozmowy z Burkhardem Heimem, który jako pierwszy sformułował teorię jednolitego pola kwantowego, obejmującego umysł i świadomość. Schmieke stworzył system pracy z polem informacyjnym, optymalnie wykorzystujący odkrycia fizyki, oparty na modelu Heima, wspartym o założenie, iż wszystko, co robimy, co myślimy, czujemy, nawet nasze duchowe potrzeby – wszystko jest przechowywane w polu informacyjnym i jest zawsze dostępne do korekty; odnosi się to nie tylko do człowieka, lecz także do świadomości, intencji, czy też sterowanego przez inteligencję systemu, niezależnie od tego, czy chodzi o rodzinę, firmę, florę, faunę, jakikolwiek organizm.
Świadomość, od samego początku prowadzenia badań na polu fizyki kwantowej, wydaje się odgrywać aktywną rolę we wszystkich fizycznych procesach, jest rodzajem siły (energii), która tworzy wciąż na nowo, z nieskończonych możliwości rozwoju fizycznego rzeczywistość, której wspólnie doświadczamy. Odgrywa kluczową rolę w opisanej formie komunikacji z polem informacyjnym.

Timewaver Monika Cichocka

TimeWaver analizuje niewidzialne wpływy na życie i biosystem człowieka, porządkuje je i równoważy. Działa na poziomach dających się zaobserwować w człowieku, jako całości: analizuje nie tylko znalezione w polu informacyjnym korelacje z ciałem fizycznym, lecz bierze pod uwagę także płaszczyznę energetyczną i informacyjną. Pola energetyczne i informacyjne są, zgodnie z naszą wiedzą, ściśle ze sobą połączone i w idealnej sytuacji harmonizują; tak więc z punktu widzenia systemu TimWaver, człowiek postrzegany jest jako całość – od sfery duchowej aż po strukturę komórkową. 
Utrata równowagi może mieć podłoże psychologiczne, wirusowe, bakteryjne, genetyczne, ale może występować też na tle zawodowym, rodzinnym lub społecznym. TimeWaver analizuje korelacje pomiędzy utratą równowagi a zaburzeniami w nurcie przepływu informacji i ma na celu skompensowanie tychże w polu informacyjnym. Analizy te nie dotyczą ciała fizycznego, tak jak ma to miejsce w diagnostyce medycznej. Medycyna bazująca na polu informacyjnym, opiera się na teorii pola fizycznoumysłowego, które kontroluje wszystkie procesy materialne, energetyczne i psychiczne. Wychodzimy bowiem z założenia, że człowiek jest czymś więcej, niż tylko jego podlegające analizie elementy. TimeWaver jest narzędziem, które ma pomagać w badaniu powiązań oraz głębszych poziomów pola informacyjnego, a w nim tego, co nazywamy życiem; narzędziem, które wykorzystuje, jako podstawę wszystkiego świadomość i informację, w celu analizowania różnych płaszczyzn życiowych i leczenia za pomocą pozytywnych informacji.

System TimeWaver, za pomocą interfejsu kwantowo-fizycznego, przesyła informacje i wzory drgań do pola informacyjnego Podmiotu, dostarczając mu informacji dotyczących zaburzenia równowagi, oraz ewentualnego jego zlikwidowania. Ten model pozwala na wgląd w całkowicie nieznane do tej pory procesy życiowe, równoważąc pole informacyjne. Jego celem jest rozpoznanie najgłębszych przyczyn występujących zaburzeń, oraz wprowadzenie do pola pozytywnych zmian, za pomocą nowych wzorów informacyjnych. Znajduje to swoje zastosowanie zarówno w leczeniu zaburzeń ostrych, jak i przewlekłych.

Analiza pola informacyjnego i jego równoważenie odnosi się do dziesięciu poziomów człowieka, m.in. do jego fizjologii, poziomu częstotliwości, do elektryczności i energii w organizmie na płaszczyźnie biofizycznej, oraz poziomu czysto informacyjnego. Analiza sięga aż do psychiki i poziomu świadomości, a więc płaszczyzn, które wpływają na nasze samopoczucie. System TimeWaver pomaga przeprowadzić analizę w polu informacyjnym w celu ustalenia, jakie nowe informacje posłużą do przywrócenia równowagi na wszystkich ww. płaszczyznach. Ponieważ każdą informację można odnaleźć we wszystkich dziedzinach życia, nie należy ograniczać zastosowania systemu TimeWaver jedynie do medycyny – architektura, rolnictwo, weterynaria, psychologia i biznes są także odpowiednimi płaszczyznami zastosowań technologii TimeWaver. Dlaczego? Ponieważ świadomość i informacja są częściami składowymi obszarów, w których ludzie działają i współdziałają. Przyglądając się naszemu modelowi zauważamy, że możemy zrównoważyć, zoptymalizować wszystkie procesy świadomości, które zostawiają ślady w polu informacyjnym. Terapeuta, dzięki technologii TimeWaver, może bez także bez bezpośredniego kontaktu fizycznego przeprowadzać analizę i zabiegi w polu informacyjnym Podmiotu.

System TimeWaver umożliwia zaobserwowanie zachodzących w polu informacyjnym Podmiotu zakłóceń, a tym samym przekazuje nam informacje w odniesieniu do możliwego wykorzystania urządzenia na dziesięciu płaszczyznach: duchowej, częstotliwości, układowej, procesów fizjologicznych, psychicznej, obciążeń toksycznych, informacyjnej, bakterii, wirusów, pasożytów i grzybów, energetycznej, oraz objawów.

Baza danych TimeWaver to ponad milion wpisów i wzorców częstotliwości; m.in. następujące dziedziny:
• Biologia komórki
• Obciążenia toksyczne
• Tradycyjna medycyna chińska (TCM)
• Neurologia
• Stomatologia
• Homeopatia
• Ajurweda
• Genetyka
• Badania laboratoryjne
• Wirusy, bakterie, pasożyty, grzyby
• Poziom strukturalny
• Psycho-kinezjologia
• Zależności układowe i wiele więcej

Bazy danych TimeWaver dotyczące tematów medycznych stanowią fundament całego systemu. Znajduje się tu ponad milion wpisów z wszystkich głównych dziedzin medycyny komplementarnej, jak i akademickiej, oraz należące do nich wzorce drgań, plus wbudowana baza danych ICD-10.

Ponieważ korelacje zaburzeń często znajdują się w sferach, które nie są bezpośrednio powiązane z tematami medycznymi – jak np. partnerstwo, praca, rodzina, zanieczyszczenie środowiska, warunki mieszkaniowe, przestrzeń życiowa itp. – system TimeWaver posiada także bazy danych, które wykraczają poza informacje medyczne i obejmują wiele innych dziedzin życia. Za pomocą TimeWaver`a można przeanalizować dowolny temat w polu informacyjnym, następnie można wygenerować pełną listę optymalizacji. Polega ona na bezdotykowym przekazywaniu informacji uzyskanych w wyniku przeprowadzonej analizy, bezpośrednio w pole informacyjne Obiektu – i obejmuje wszystkie ważne dziedziny życia – sferę duchową, energetyczną i fizyczną. Powiązania chorobowe są często ukryte lub wieloprzyczynowe, TimeWaver oferuje możliwości “informacyjne” w celu optymizowania pacjenta, także na nie rozpoznanych dotąd płaszczyznach. Może “wpisywać” dane w pole informacyjne, równoważąc pole informacyjne Podmiotu. Zgodnie z modelem wyjaśniającym Heima, TimeWaver pracuje z zastosowaniem dwóch zjawisk na dwóch różnych poziomach:
1. Efekt kwantu świetlnego wykorzystuje fotony jako nośnik informacji, który jest w opinii Heima najbardziej efektywny.
2. Porównanie drgań pracuje z dwoma równocześnie drgającymi źródłami szumów. Jeżeli porówna się obydwa wzory drgań, można zidentyfikować rezonanse na poziomie informacji.

Pole informacyjne zawiera wszystkie istotne informacje o zaburzeniach i zapewnia do nich dostęp. Interfejs kwantowo-fizyczny systemu TimeWaver skanuje pole informacyjne pod kątem wybranego przez użytkownika celu. Wynik analizy pokazuje, jaki wzór drgań z olbrzymiej bazy danych koresponduje z wzorem drgań Podmiotu.
Aplikacja odnosi utworzoną listę optymalizacyjną do Podmiotu. Posługuje się przy tym dwoma, pracującymi jednocześnie, generatorami szumów. W naszym rozumieniu, szum generatorów jest modulowany przez treść list optymalizacyjnych, poprzez rezonans ze świadomością. W ten sposób informacje są przenoszone przez falę czasu do pola informacyjnego obiektu. Fala czasu to łącznik pomiędzy świadomością a materią, jej drgania, będące drganiami fali stojącej, są w całym kosmosie zsynchronizowane, dzięki czemu łączy ona wszystkie procesy fizyczne ze sobą. Nie tylko obwód drgający systemu TimeWaver, także ciało Podmiotu terapii „szumi”- człowiek składa się z drgających atomów, które wytwarzają złożony szum, który może zostać zlokalizowany przez system TimeWaver w fali czasu. Aplikacja wywołuje równocześnie Podmiot i listę optymalizacyjną. Odbywa się to z intencją wprowadzenia drganiami treści informacji listy optymalizacyjnej w pole informacyjne Podmiotu. TimeWaver pracuje z dwoma niezależnymi od siebie źródłami szumów i porównuje bezpośrednio ich wzory drgań. Zawiera również dwa małe zwierciadła Kozyriewa, w których środku znajduje się każda z dwóch diod szumów. W jakim celu? Na osi centralnej zwierciadła Kozyriewa powstaje pole o skumulowanej gęstości przepływu czasu. Zagęszczone kontinuum czasowe jest połączone ze wszystkimi innymi miejscami w kosmosie, dzięki czemu umożliwia bezpośredni transfer informacji pomiędzy tymi miejscami, niezależnie od odległości. Otwiera coś na kształt kanału informacyjnego, pomiędzy centralnym kontinuum czasu w zwierciadle Kozyriewa a wszystkimi innymi miejscami w kosmosie. Za pomocą zwierciadła Kozyriewa można poprawić połączenie diod szumów systemu TimeWaver z polem informacyjnym. Szum diod wywołuje – podobnie jak ludzki mózg – fale czasowe, które są odbijane przez zwierciadło, aby wytworzyć w środku jego cylindra skoncentrowane pole gęstości czasu. W ten sposób otwiera się dla diody kanał przestrzenno-czasowy, który może zostać podłączony za pośrednictwem świadomości użytkownika do dowolnego pola informacyjnego, niezależnie od jego przestrzenno-czasowego oddalenia. Wszystkie fizyczne, ale również mentalne procesy zachodzące w kosmosie pozostawiają, według Kozyriewa, swoje ślady we wzorze czasu. Dlatego stanowi on pewnego rodzaju kosmiczne pole informacyjne, mające naturę holograficzną. Każda informacja jest więc jednocześnie obecna w całym kosmosie. Informacja nie potrzebuje dzięki temu nie tylko czasu, aby przemieścić się z jednego miejsca do innego, ale również może dotrzeć do odbiorcy w określonych warunkach, dzięki odbiciu fali czasu, zanim nadawca ją wyśle.

REFERENCJE: dr n. przyr. dr n. med. Reinhard Kobelt : Od 2010 r. pracuję z systemem TimeWaver  i jestem bardzo zadowolony z poszerzenia zakresu moich możliwości, jak np. możliwości diagnostycznych w postaci holistycznej perspektywy medycznej. Jestem pod wrażeniem, że leczenie za pomocą TimeWaver Med pozwala uzyskać poprawę w chorobach obejmujących duże obszary, nawet jeżeli diagnoza nie została jednoznacznie postawiona. Dzięki urządzeniom można skoncentrować się na leczeniu bez wcześniejszych czasochłonnych, drogich i prawdopodobnie uciążliwych działań diagnostycznych. Po wykonaniu pomiarów prowadzę powtarzające się rozmowy z pacjentami według następującego schematu: „Czy ma Pan/i obok opisanych mi dolegliwości jeszcze inne?” Otrzymuję na to pytanie bardzo często zdziwioną odpowiedź: „Tak, ale zapomniałam/-em o nich lub uznałam/-em, że nie są ważne”. Chodzi tu np. o pytanie o bóle w prawym łokciu po tym, jak TimeWaver zarejestrował zapalenie prawego stawu łokciowego. Takie lub podobne doświadczenia pomagają bardzo wzmocnić zaufanie pomiędzy pacjentem i lekarzem. Już chociażby z tego względu nie chciałbym zrezygnować z systemu TimeWaver. Szczególnie interesujące wydają mi się jego możliwości terapeutyczne, np. możliwość złagodzenia określonych dolegliwości za pośrednictwem drgań niemalże automatycznie „przez noc”. TimeWaver to ważne wsparcie w mojej pracy – pracy lekarza, który praktykuje medycynę naturalną, alternatywną.

dr Ursula Zirngibl : Już po 4 tygodniach od wprowadzenia systemu TimeWaver Med do mojej dotychczas głównie osteopatycznie ukierunkowanej praktyki naturalnych metod leczenia mój entuzjazm był tak wielki, a chęć poszerzenia systemu TimeWaver tak duża, że włączyłam  go do zespołu moich „ulubionych współpracowników”. W wielu obszarach otrzymujemy doskonałą pomoc w leczeniu dzięki ukierunkowanej i wielopłaszczyznowej możliwości analizy.

dr Uwe Spohr, lekarz specjalista medycyny wewnętrznej : Pracuję z systemami TimeWaver od 2011 r., stosowałem już różne metody medycyny energetycznej i informacyjnej od 1992 r. Ze względu na stosowanie kilku systemów nigdy nie byłem w stanie dokładnie określić, w wyniku czego uzyskiwaliśmy sukces terapeutyczny. Ale w jednym wyjątkowym przypadku można moim zdaniem przypisać efekt leczenia bezpośrednio systemowi TimeWaver: 71-letni pacjent leczy się u mnie od 2008 r. ze względu na wzrost poziomu PSA (antygen gruczołu krokowego) z powiększeniem prostaty. Maks. wartość PSA została zmierzona we wrześniu 2011 r. na poziomie 13,77 mg/ml. Objętość gruczołu krokowego również wzrosła z 60 ml do 105 ml. Po zastosowaniu systemu TimeWaver wartość ta uległa zmniejszeniu w ciągu dwóch miesięcy do 92 ml, a PSA – do 10,44 mg/ml. Po kolejnych trzech miesiącach objętość prostaty wynosiła już tylko 70 ml, a wartość PSA spadła do 9,41 mg/ml. Zakładam, że kolejne badanie urologiczne wykaże wartości prawidłowe. Dzięki zastosowaniu systemu TimeWaver widzę, że sukces terapeutyczny opiera się na mocnej podstawie i pojawia się szybciej, niż miało to miejsce wcześniej. Szczególnie cieszę się z tego, że systemy mogą dać mi dostęp do nadrzędnych poziomów, tj. emocjonalnego, informacyjnego i duchowego, wskazując w ten sposób na istnienie głębszych zależności.

dr n. med. Folker Meissner, lekarz medycyny ogólnej i akupunktury : Połączenie medycyny informacyjnej i energetycznej w systemie TimeWaver jest wyjątkowe. Zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia moich pacjentów nie jestem już w stanie wyobrazić sobie mojego gabinetu bez tych systemów. Otrzymuję informację na temat głębszych, nieświadomych poziomów czy też zależności karmicznych, dzięki czemu w większości przypadków mam w bardzo krótkim czasie jasny obraz pacjenta i jego sytuacji. Szczególne wrażenie sprawia na mnie możliwość wielowymiarowej analizy. Ta ukierunkowana jednocześnie na przyczynę i cel technika poszukiwania informacji pozwala mi bardzo szybko zobaczyć, gdzie należy spodziewać się rzeczywistego problemu pacjenta, dzięki czemu mogę zadawać mu ukierunkowane pytania, a przede wszystkim leczyć go w sposób ukierunkowany. Dla mnie system TimeWaver okazał się być wartościowym doradcą w aktualnie już ponad 2000 przypadkach.

mgr inż. Sabine Weber, terapeutka : Analizy pola informacyjnego stanowią dla mnie optymalną podstawę każdej terapii. Pacjenci bez wyjątku dziwią się, jak bardzo zgodne ze stanem rzeczywistym i dokładne są wyniki tych analiz, o ile problem jest im znany. TimeWaver stosuję w leczeniu wszystkich ciężkich przypadków. Jak żaden inny znany mi system, pozwala on uzyskać informacje o zależnościach patogennych pól. Im lepsza wiedza podstawowa terapeuty, tym efektywniej może on oddziaływać na pacjenta. Pacjenci czują u mnie od razu efekt. Im ostrzejsze są ich dolegliwości, tym szybciej osiągamy sukces terapeutyczny. Dzięki systemowi TimeWaver otrzymuję informacje o strategiach leczenia, w tym również o konieczności zabiegu operacyjnego. Za pomocą terapii pól informacyjnych byłam w stanie skutecznie leczyć np. ostre stany zapalne stawu kolanowego czy nerwu kulszowego w ciągu dwóch dni. Pacjenci odczuwają natychmiast efekt również w przypadku obciążenia wirusowego. Zakres działania obejmuje także ciąże zakończoną sukcesem. Współpraca układa się doskonale nie tylko z samym systemem, ale również z kryjącymi się za nim ludźmi. Twórczy, konstruktywny styl pracy zespołu TimeWaver pozwala mieć nadzieję na kolejne „kroki kwantowe”.

dr n. med. Manfred Doepp, medycyna nuklearna : Znam system TimeWaver już od 2009 r. W naszym ośrodku zdrowia pracuję na wszystkich systemach z rodziny TimeWaver. W swojej praktyce miałem trzy przypadki raka, które były leczone za pomocą systemu TimeWaver w połączeniu ze środkami ortomolekularnymi. Ponadto udało mi się uzyskać bardzo dobre wyniki w leczeniu boreliozy. Także w zakresie ustalania patologii w obrębie korzeni zębów TimeWaver stanowi perfekcyjną pomoc. To, co ciągle rzuca mi się w oczy, to precyzja analizy pola informacyjnego. Uzyskuję odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie ma metody i urządzenia, które byłyby tak kompleksowe. System oferuje wszystkie mające w danym przypadku znaczenie poziomy i korzysta z nich w sposób kontrolowany, a wyniki są bardzo zrozumiałe i pacjent ma możliwość uczestniczenia we wszystkim, co zwiększa jego chęć do współpracy i akceptację. TimeWaver rejestruje najgłębsze poziomy jak żaden inny system.

Oliver Lorey, terapeuta : TimeWaver Med to moim zdaniem wspaniałe narzędzie. W rękach wykształconego i wprawionego terapeuty stanowi instrument, który pozwala przywrócić pacjentowi zdrowie. Codziennie pracujemy po kilka godzin z systemami TimeWaver. Uważam, że te urządzenia sprawdzają się w praktyce doskonale. Ułatwiają i optymalizują nasze działania. Ponadto bazy danych i zawarta w systemie wiedza dają się doskonale połączyć i ulepszyć dzięki technikom i terapiom, które są stosowane w naszej praktyce, np. własnym nosodom. Dzięki TimeWaver udało mi się uzyskać fantastyczne efekty w przypadku ugryzień kleszczy, alergii czy też opryszczki. Nawet przy objawach ze strony psychiki czy ADHD TimeWaver pomaga rozpoznać i dokonać transformacji zależności. Moim najbardziej interesującym przypadkiem była jednak 65-letnia pacjentka z rozpoznaną białaczką. Za pomocą systemu TimeWaver przygotowałem własną nosodę, zastosowałem wspomagająco stymulację spójności narządów i wzmocniłem jej psychikę esencjami z bazy danych TimeWaver. Do wyprowadzenia posłużyłem się za pomocą TW Med nosodą przygotowaną z chemioterapeutyków. Efekt: po miesiącu wzrost masy ciała, następnie ciągła poprawa. Po 3/4 roku nie stwierdzono już białaczki.

dr n. med. Anna Kohler, specjalista medycyny ogólnej : Lekarką jestem od 45 lat, a od 30 lat zajmuję się naturalnymi metodami leczenia. Od 2008 r. pracuję wyłącznie z systemem TimeWaver i najlepsze doświadczenia mojego życia pochodzą właśnie ze współpracy z tym systemem. Alergie czy rak – wykorzystuję system TimeWaver przy wszystkich rozpoznaniach. System nie ma działań niepożądanych i – jak wynika z mojego doświadczenia – pozwala osiągnąć najbardziej efektywną reakcję na leczenie. Dzięki obszernym bazom danych mam do dyspozycji szerokie możliwości terapeutyczne i informacje o zależnościach chorób. Moja praca z systemem TimeWaver obejmuje zarówno pierwszą pomoc, choroby przewlekłe, jak i odwrócenie procesów w trudnych sytuacjach życiowych.

dr n. med. Olivier Rodel, specjalista anestezjologii, leczenia bólu, neuralterapii i TCM : Z systemem TimeWaver pracuję od 2010 r. i jestem pod wielkim wrażeniem jego możliwości diagnostycznych. Pokazuje mi zależności oraz możliwe strategie lecznicze. Byłem swoim własnym pacjentem, ponieważ po wypadku miałem złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poziomie L2, poruszałem się w wózku i byłem częściowo sparaliżowany od pasa w dół. Tradycyjne leczenie obejmowało w pierwszym rzędzie środki farmakologiczne, przeciwbólowe, bez poprawy. Po pierwszym zabiegu z zastosowaniem TimeWavera mogłem w krótkim czasie obniżyć dawkę leków o ponad połowę. Po ok. dwóch latach mogę znów bardzo dobrze samodzielnie chodzić, prawie całkowicie odstawiłem leki i bez problemu mogę wykonywać obowiązki lekarza. Zabiegi w ramach kontynuacji leczenia odbywają się od 2012 r. regularnie z zastosowaniem TimeWaver.

dr n. med. Barbara Brons, lekarz medycyny ogólnej i homeopatii klasycznej : Dotychczas leczyłam ok. 60 pacjentów za pomocą systemu TimeWaver, bez wyjątku z doskonałym skutkiem. Siedmioletni chłopiec z zapaleniami oskrzeli i dolegliwościami astmatycznym nie reagował na żadną z tradycyjnych metod leczenia. Zaczęłam leczyć go wyłącznie systemem TimeWaver. Od tego czasu nie objawia on żadnych symptomów i nawet po zakończeniu programu TimeWavera jest wciąż ku zadowoleniu i zdziwieniu rodziców cały czas zdrowy. Leczyłam pacjentkę z fibromialgią, reumatyzmem tkanek miękkich z kompleksowym obrazem choroby, którego przyczyny nie zostały do końca poznane. Ciągłe bóle stanowiły dla pacjentki także duże obciążenie psychiczne. W tym zakresie intensywne leczenie za pomocą systemu TimeWaver przyniosło szybkie złagodzenie dolegliwości. W sumie stan jej zdrowia ulega ciągłej poprawie, co przypisuję przede wszystkim oddziaływaniu TimeWavera. Chętnie wykorzystuję TimeWaver wspomagająco przy innych metodach, również w przypadku ciężkich chorób. Zgłosiła się do mnie pacjentka ze szpiczakiem mnogim, chorobą nowotworową kości, w stadium zaawansowanym. Jej chemioterapia i przeszczep komórek macierzystych wspierane były przeze mnie za pomocą systemu TimeWaver. Analiza TimeWavera została ustawiona na obszerny program odtruwający, który uruchomiłam na dwa miesiące. Komórki macierzyste przyrosły optymalnie, leukocyty wyregulowały się wyjątkowo dobrze. Pacjentka czuła się zarówno w czasie chemioterapii, jak i po wyraźnie lepiej, niż można było tego oczekiwać. Sukces ten przypisuję w znaczącej części wspomaganiu za pomocą TimeWavera. Mój osobisty przełom w pracy z TimeWaverem miał miejsce wiosną 2009 r., kiedy to sama cierpiałam na ciężki zespół wypalenia i byłam leczona przez zaprzyjaźnioną lekarkę wyłącznie TimeWaverem. Efekt był tak szybki i kompleksowy, że od tego czasu stosuję system TimeWaver w swojej praktyce lekarskiej z wielkim entuzjazmem i przekonaniem, ponieważ sukces terapeutyczny doświadczony na własnej skórze był dla mnie najlepszą rekomendacją w odniesieniu do tej metody leczenia.

Ulrich Elsner, terapeuta : Leczę głównie pacjentów z ciężkimi, przewlekłymi schorzeniami. Od ponad roku wykorzystuję w tym celu codziennie system TimeWaver. Potwierdza moją diagnozę terapeutyczną we wszystkich obrazach chorób i pomaga mi w ten sposób wybrać odpowiednią formę terapii. Pacjenci znający się na alternatywnych metodach leczenia bardzo cenią sobie stosowanie systemu TimeWaver i reagują na niego wyjątkowo pozytywnie.

Anja Hergaarden, gabinet naturalnych metod leczenia : Stosuję TimeWaver Med od 2007 r. w wielu sferach, co było dla mnie źródłem dodatkowego impulsu, np. u byłego holenderskiego kolarza zawodowego. Rozpoznano u niego raka podstawnokomórkowego skóry nosa i zalecono zabieg chirurgiczny. Po 2-tygodniowej optymalizacji wzgl. pięciu zabiegach z zastosowaniem TimeWaver, oraz środków ortomolekularnych i homeopatycznych, zmiana uległa takiemu zmniejszeniu, że lekarze odwołali operację. Inny przypadek to pacjent z rozpoznaniem choroby Parkinsona. Tradycyjnie zalecane przez lekarzy leczenie to dopamina. Połączenie terapii z zastosowaniem TimeWaver w połączeniu z homeopatyczną potencją dopaminy pomogły pacjentowi wyraźnie odzyskać energię i w znacznym stopniu zredukować takie objawy jak drżenie. Wielu pacjentów opowiada, że od czasu zabiegów z zastosowaniem systemu TimeWaver ma wyraźnie więcej energii i odczuwa znacznie mniej bólu.

Peter Küsters, terapeuta : Medycyna pól informacyjnych stanowi idealne uzupełnienie mojej codziennej pracy. Od 2009 r. mam dzięki systemowi TimeWaver możliwość całościowego obejrzenia i leczenia ludzi – ich ciała, umysłu i sfery duchowej. Zdumiewające są zmiany,  jakich doświadcza wielu pacjentów, choć znajdujemy się w oddalonych od siebie miejscach. W szczególności dzieci reagują na system TimeWaver bardzo pozytywnie i nie ma tu znaczenia, czy chodzi w ich przypadku o objawy choroby czy nieprawidłowości zachowania. Jestem bardzo wdzięczny za taki prezent.

Jan Frederik Poleszynski, dyrektor Uno Vita Klinik AS : Chcę się z Wami podzielić swoim entuzjazmem na temat dokładności systemu TimeWaver. W klinice porównujemy równoważenie
spójności narządów z ukierunkowaniem na określony cel z innymi metodami i wyniki tych porównań są znakomite. Wykorzystujemy TimeWavera, aby zobaczyć, czy w przypadku danego pacjenta jesteśmy na właściwej drodze. Jest dla nas w 100% jasne, że system ten jako interfejs prowadzący do pola informacyjnego pracuje bardzo dobrze i precyzyjnie.

Joachim Tyedmers, terapeuta : Cierpiałem na oporne na leczenie zakażenie krwi w obrębie stopy. W badaniu laboratoryjnym stwierdzono obecność gronkowców i paciorkowców. W klinice mówiono o amputacji nogi poniżej kolana. W ciągu trzech tygodni leczenia systemem TimeWaver byłam znów w stanie chodzić bez podparcia, a po kolejnych trzech tygodniach rana zagoiła się bez zakażenia drobnoustrojami.

Ważna informacja: Ze względu na brak dowodów naukowych w rozumieniu medycyny akademickiej nauka i medycyna konwencjonalna nie uznają istnienia pól informacyjnych, ich znaczenia medycznego i pozamedycznego oraz systemów TimeWaver wraz z zastosowaniami. Treści baz danych i modułów służą wyłącznie do przeprowadzenia analizy pola informacyjnego. Konkretne wskazania nie odnoszą się do choroby w medycznym znaczeniu, lecz do rubryki w bazie danych systemu TimeWaver. Medycyna pola informacyjnego nie odnosi się do fizycznego ciała, lecz tylko do pola informacyjnego człowieka.

Share